چهارمین کلیپ مربوط به مسابقات آمریکا 2012 اپیزود دهم است

فینال
قسمت اول